'manusia hidup bukan dari roti saja…'

Penyakit kusta

13:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: 13:2 “Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak o  atau bintil-bintil atau panau, p  yang mungkin menjadi penyakit kusta q  pada kulitnya, ia harus dibawa kepada imam Harun, r  atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. 13:3 Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta; kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis 1 . s 

 

13:4 Tetapi jikalau yang ada t pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu tujuh hari u  lamanya. 13:5 Pada hari yang ketujuh v  haruslah imam memeriksa dia; w bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya. 13:6 Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya; bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir; x  itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya y  dan ia menjadi tahir. z  13:7 Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. a  13:8Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta.13:9 Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. 13:10 Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, 13:11 maka kusta idapanlah b  yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. 13:12 Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, 13:13 dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam; ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. 13:14 Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. 13:15 Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta. c  13:16 Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. 13:17 Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir; d  memang ia tahir.

13:18 Apabila pada kulit seseorang ada barah e  yang telah sembuh, 13:19 tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau f  yang putih kemerah-merahan, g  haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. 13:20 Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam dari pada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah h  yang timbul di dalam barah itu.

13:21 Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya, dan tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya.13:22 Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta. 13:23 Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah, dan imam harus menyatakan orang itu tahir. i 

13:24 Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih, 13:25 maka imam harus memeriksa panau itu; bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis; itu penyakit kusta. j  13:26 Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari k  lamanya. 13:27 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi dia; l  jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta.13:28 Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. m 

13:29 Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala n  atau pada janggut, 13:30 imam harus memeriksa penyakit itu; bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit, dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. 13:31 Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu tujuh hari o  lamanya.13:32 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu; p  bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, 13:33 maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya tujuh hari lagi. 13:34 Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu; q  bila ternyata, kudis itu tidak meluas pada kulit, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. r  13:35 Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir, 13:36 dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. s  13:37 Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap, dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh, dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir.

13:38 Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih,13:39 imam harus melakukan pemeriksaan; bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir.

13:40 Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, dan ia hanya menjadi botak, t  ia tahir. 13:41 Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya, dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. 13:42 Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan, ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu. 13:43 Lalu imam harus memeriksa dia; bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan, dan kelihatannya seperti kusta pada kulit,13:44 maka orang itu sakit kusta, dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu.

13:45 Orang yang sakit kusta harus berpakaian u  yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya v  sambil berseru-seru: Najis! Najis! w  13:46 Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia najis; ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan x  itulah tempat kediamannya.

13:47 Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, 13:48 entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit, 13:49 –kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta–hal itu harus diperiksakan kepada imam. y  13:50 Kalau tanda itu z  telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu tujuh hari lamanya. 13:51 Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa a  tanda itu lagi; apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali, dan barang itu najis. b  13:52 Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali; barang-barang itu harus dibakar habis. c  13:53 Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, 13:54 maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya tujuh hari lagi untuk kedua kalinya. 13:55 Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi; bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka. 13:56 Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu. 13:57 Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul; barang yang mempunyai tanda itu, haruslah kaubakar habis. 13:58 Tetapi barang-barang yang telah kaucuci, sehingga tanda itu lenyap dari padanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. 13:59 Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya.”

CIRI-CIRI KUSTA:

Kata KUSTA dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat dalam pasal ini sebanyak : 25 kali

 1. Kulit berwarna putih seperti salju Keluaran 4: 6

Kata BERUBAH MENJADI PUTIH dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat dalam pasal ini sebanyak 7 kali

 1. Bisa berasal dari bengkak atau bintil bintil atau panau yang menjadi penyakit kusta pada kulit – ditandai dengan bulu pada tempat itu berubah menjadi putih dan penyakit kelihatan lebih dalam dari kulit. Imamat 13: 1-3

Kata BENGKAK dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 6 kali

Kata BINTIL-BINTIL dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 4 kali

Kata PANAU dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 18 kali ( kata ulang dihitung satu kata)

Kata KULIT dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 39 kali

Kata PENYAKIT dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 26 kali

 Kata BULU dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 9 kali

Kata BERUBAH MENJADI PUTIH dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 7 kali

Kata LEBIH DALAM DARI KULIT dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 6 kali

 1. Meluas Imamat  13: 6

Kata MELUAS dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 15 kali

 1. Ada daging liar yang tumbuh Imamat 13: 10

Kata DAGING LIAR dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 6 kali

 1. Barah yang telah sembuh , tetapi pada bekasnya timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, bulunya menjadi putih, dan panau itu lebih dalam dari kulit (Imamat 13: 18-20)

Kata BARAH dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak

4 KALI

 1. Lecur karna api (Imamat 13: 24-28) yang kemudian tumbuh daging liar, kemudian berubah menjadi putih kemerah-merahan atau berubah menjadi putih, kalau bulu berubah menjadi putih dan lebih dalam dari kulit

Kata LECUR dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 5 kali

 1. Penyakit pada kepala atau pada janggut, (Im 13:  29-37) jika tumbuh rambut halus yang kuning, meluas, lebih dalam dari kulit

Kata KEPALA dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 9 kali

Kata JANGGUT dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 2  kali

 1. Bukan kudis biasa ( ayat 29-37)

Kata KUDIS dalam seluruh Imamat pasal 13 ini tercatat sebanyak 14 kali

 1. Bukan kurap biasa ( ay 38-39)

10.Bukan botak biasa ( ay 40) tetapi ada penyakit putih kemerah-merahan, bengkak

 1. Bisa terkena pada bahan pakaian bulu domba atau pakaian lenan, atau benang lungsin atau benang pakan, atau setiap barang kulit, bila  warnanya kemerah-merahan

Apa yang harus dilakukan pada orang yang dicurigai / dinyatakan sudah terjangkit penyakit kusta ini?

 1. Orang kusta dinyatakan sebagai najis

Kata NAJIS tercatata dalam Imamat pasal 13 ini sebanyak 22 kali

 1. 2.     Imam yang berhak menyatakan seseorang itu TAHIR atau najis

Kata TAHIR tercatat dalam Imamat pasal 13 ini sebanyak 19 kali

  

 1. Masa karantina/ MENGURUNG selalu dilakukan dalam  satuan 7 hari, bisa satu kali 7 hari, dua kali 7 hari, atau tiga kali 7 hari. Dan pemeriksaan selalu jatuh pada hari kelipatan 7, misalnya hari ke 7-nya atau ke 14 nya, dst.

Kata TUJUH tercatat dalam Imamat pasal 13  ini sebanyak: 14 kali

Kata MENGURUNG tercatat dalam Imamat 13 ini sebanyak 7 kali

 1. 4.     Dia harus diperiksa oleh Imam bukan tabib:

Kata IMAM tercatat dalam Imamat pasal 13  ini sebanyak: 53 kali

Kata DIPERIKSA tercatat dalam Imamat pasal 13 ini sebanyak; 6 kali

 1. 5.     Semua penyakit harus diperiksa dengan teliti oleh para imam

Kata PENYAKIT tercatat dalam Imamat pasal 13 ini sebanyak 26 kali

 1. 6.     Jika kedapatan dinyatakan KUSTA hal ini akan diberkalukan pada si kusta:
 • Harus berpakaian cabik-cabik,
 • Rambutnya harus terurai
 • Harus menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis!
 • Batas waktunya adalah selama ia kena penyakit itu
 • Tinggal terasing di luar perkemahan

 

Harus kita teliti sekarang di seluruh Alkitab, pada peristiwa apa saja terjadi penyakit kusta ini???

 1. 1.      Tanda bagi Musa saat akan mempimpin bangsa Israel Keluaran 4: 6
 2. 2.     Yoab , II Sam 3: 29 Yoab dan keturunannya
 3. 3.     Naaman, dari Aram II Raj 5: 1
 4. 4.     II Raj 5: 27 Gehazi bujang Elisa
 5. 5.     II Raj 7: 3 empat orang kusta anoname
 6. 6.     Tulah yang menimpa raja Azarya, raja Yehuda II Raj 15: 5 , ternyata raja Uzia ini sama dengan rana Azarya, II taw 26: 19 -21 
 7. 7.    Matius 8:2-3 seorang kusta yang disembuhkan seketika oleh Yesus
 8. 8.     Matius 10: 8 termasuk dalam daftar tugas bagi pengutusan 12 rasul untuk mentahirkan orang kusta
 9. 9. Lukas 17: 11-19 kisah yang sangat terkenal tentang  10 orang kusta

10.Salah satu ciri –ciri Mesias, Matius 11:5 yang didefinisikan Yesus pada Yohanes Pembabtis

 1. 11.  Matius 26:6 Simon si kusta yang mengundang Yesus

12. Lukas 4; 27 kutipan Yesus akan kesembuhan Naaman

13. Lukas 17:12 kesembuhan 10 orang kusta dalam perjalanan menunjukkan diri pada imam

 

Nah kini kita akan membahas satu persatu peristiwa-peristiwa terkait dengan kusta ini

Keluaran pasal 4

Musa menanyakan pada Tuhan bagaimana kalau orang-orang tidak percaya bahwa Tuhan mengutus dia, maka Tuhan memberikan 3 tanda pada Musa;

1. tongkat yang berubah jadi ular dan berubah jadi tongkat lagi ( mujizat pada benda)- tanda ini sempat diperagakan di depan Firaun, tetapi para ahli  nujumnya juga dapat berbuat hal yang sama, hanya saja ular daripada tongkat Musa memakan ular daripada tongkat-tongkat para ahli nujum itu. Mujizat ini juga diperagakan di depan bangsa Israel (Kel 4:30)

2. tangan yang dimasukkan pada baju tangan itu menjadi kusta, dan setelah dimasukkan lagi berubah menjadi sembuh ( mujizat pada tubuh/kulit)- mujizat ini diperagakan di depan bangsa Israel (Kel 4: 30)

3. air sungai Nil yang dipindahkan ke tempat kering bisa berubah menjadi darah (mujizat pada alam-air sungai-menjadi darah- sebuah perubahan kimiawi)- mujizat ini diperagakan di depan bangsa Israel (Kel 4: 30)

 

Dari sini kita lihat bahwasannya untuk kulit yang normal menjadi kusta atau sebaliknya kulit kusta menjadi sembuh, itu adalah suatu tanda MUJIZAT.

————————————

Yoab , II Sam 3: 29 Yoab dan keturunannya

Sekarang kita bahas mengenai Yoab dan keturunannya, II Sam 3: 29

Yoab mendapat kata-kata hukuman dari Daud, karna telah membunuh Abner, dimana keturunan Yoab akan terkena KUSTA

Abner adalah anak buah Saul yang kemudian memihak kepada Daud, dia mengadakan perjanjian dengan Daud untuk mengerahkan seluruh bangsa Israel mengadakan perjanjian dengan Daud untuk sepakat Daud menjadi raja atas seluruh Israel

Daud menaruh kepercayaan pada Abner, dan Abner pun pulang setelah menjalin kerja sama dengan Daud, akan tetapi di perjalanan pulang dia dibunuh oleh Yoab, dengan kelicikan

Motifasi apa yang mendasari Yoab ini membunuh Abner:

Pembalasan dendam karna Abner pernah membunuh adiknya Asael , dalam sebuah peperangan antara Daud dan Isyboset ( anak Saul yang menggantikan Saul menjadi raja)

Saat Abner membunuh Asael sebenarnya adalah dalam situasi perang, dimana Abner menombak Asael pada bagian perut, terlihat di sini bahwa Yoab sangat dendam, adalah dia membunuh Abner juga dengan menuju area perutnya.

DENDAM.

Dendam ini berujung pada pembunuhan, kelicikan, pembunuhan berencana..

 

Kesimpulan:

Dendam ini menyebabkan adanya kusta.

3. Kusta pada Naaman

Naaman punya keinginan yang besar untuk sembuh, seolah-olah apa pun akan dia lakukan untuk mendapat kesembuhan, siap mempercayai ucapan si budak kecil perempuan, siap menghadap rajanya, siap ke luar negri, siap ke Israel yang notabene adalah negara musuh, siap ke rumah nabi, akan tetapi dia memiliki kesombongan yang ditunjukkan dengan : memasang harga diri di titik tinggi yang membuat dia kesal saat tidak ditemui sendiri oleh nabi melainkan oleh bujangnya, tidak diperlakukan secara khusus, dan disuruh mandi di sungai Yordan yang airnya tidak lebih jernih daripada sungai-sungai di negaranya sendiri

Ada beberapa hal titik kesombongannya, sbb:

-ingin diperlakukan secara khusus sebagai orang penting

-ingin segalanya berlaku/berjalan sesuai dengan apa yang dia bayangkan/imajinasikan/harapkan sebelumnya – caranya harus seperti yang dia mau

-tidak mau didikte/tidak mau mendengar perintah dari orang lain-

Titik balik kesombongannya adalah saat dia mau diyakinkan oleh pelayannya untuk mandi di sungai Yordan.

Akhirnya dia pun sembuh saat mau menanggalkan baju kebesarannya, mandi dan taat harus sampai 7 kali

Kusta adalah lambang daripada dosa kesombongan yang harus ditanggalkan.

4. Gehazi bujang Elisa,

Apa yang terjadi pada Gehazi, sebuah ketamakan, demi satu talenta perak dan dua potong pakaian, ini yang dia lakukan:

1. memakai nama Elisa ( padahal Elisa tidak menyuruh dia)

2. membuat skenario datangnya dua orang tamu nabi dari pegunungan Efraim, padahal itu cerita karangan

3. berpura-pura sungkan/segan ( II Raj 5: 23)- sampai terkesan Naaman harus mendesak-desak Gehazi

4. korupsi- karna semua itu bukan diberikan pada Elisa sesuai alasan awal, tetapi disimpan di rumahnya Gehazi sendiri

5. mengelabui dua bujang Naaman untuk menyampaikan dua talenta perak dan dua potong pakaian itu dengan cara menyuruh mereka pergi sedang mereka baru setengah jalan, dengan cara itu bujang Naaman tidak akan tahu bahwa dua talenta perak dan dua potong pakaian itu tidak akan disimpan di rumah Elisa melainkan di rumahnya sendiri

6. Berbohong kepada nabi Tuhan yaitu Elisa.

Enam hal ini dilakukan Gehazi, sehingga penyakit kusta Naaman melekat/berpindah kepada Gehazi dan pada anak cucunya.

Kesimpulan : Kusta dalam peristiwa ini ditimbulkan dari KETAMAKAN, cinta akan uang akan membutakan orang dan membuat orang menyimpang dari jalan Tuhan.

5. II RAJ 7:3

Kisah 4 orang kusta ini pernah dibahas di blog ini, bisa anda browsing di daftar isi

Untuk menghindari pembahasan panjang lebar, kita persingkat saja di sini, bahwasannya 4 orang kusta yang duduk di pintu gerbang kota Samaria ini bisa jadi adalah Gehazi dan keluarganya (Alkitab tidak menulis siapa mereka- ini hanya tafsiran saja)

Mereka kembali digambarkan sebagai orang yang TAMAK, pada awalnya, tetapi pada titik berikutnya mereka ternyata bisa merdeka dari ketamakannya. Dalam kisah ini pun kita tidak tahu apakah mereka ini pada akhirnya sembuh atau tidak,

Kembali kisah kusta digandengkan dengan KETAMAKAN

6. II Raj 15: 5, II Taw 26

raja Usia terkena kusta pada dahinya karna SETELAH IA MENJADI KUAT, IA JATUH DALAM KESOMBONGAN. dengan ciri sebagai berikut:

-melakukan hal yang merusak

berubah setia kepada TUHAN

-keluar dari koridor/visi/destiny karna dia membakar ukupan yang bukan jadi hak dan tanggungjawab raja

kemarahan yang meluap luap

7. Matius 8: 1-4

Ada seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Dalam perikop ini digunakan kata TAHIR, bukan kata sembuh. Apa perbedaan antara tahir dengan sembuh?

Sembuh adalah keadaan pulih dari sebuah penyakit yang diidap

Akan tetapi tahir adalah sebuah keadaan dibersihkan/ disucikan dari sesuatu yang najis.

Kata tahir di sini dipakai kata

katharizo

yang bisa berarti :

Dalam TB : mentahirkan 3, menyucikan 3, dinyatakan halal 2, menjadi tahir 2, jadilah engkau tahir 2, engkau tahir 1, halal 1, ia menjadi tahir 1, ditahirkan 1, Tahirkanlah 1, bersihkanlah 1, disucikan 1, akan menyucikan 1, kamu membersihkan 1, tahir 1, tahirlah 1, telah menjadi tahir 1, setelah disucikan 1, menyucikannya 1, yang ditahirkan 1, kita menyucikan 1, menguduskan 1, kamu bersihkan 1
Dalam AV : cleanse 16, make clean 5, be clean 3, purge 3, purify 3

sedang kata sembuh berbeda artinya:

contoh kita ambil saja dari Matius sama sama pasal 8 ayat 13,Kata SEMBUH dari lumpuh ( matius 8:5) digunakan kata

AIOMAI

Dalam TB : menyembuhkan 6, Aku menyembuhkan 3, akan sembuh 2, ia sembuh 1, ia telah sembuh 1, Ia menyembuhkan 1, disembuhkan-Nya 1, kamu sembuh 1, Ia menyembuhkannya 1, kamu telah sembuh 1, sudah sembuh 1, untuk menyembuhkan 1, sembuhlah 1, sembuh 1, menjadi sembuh 1, menyembuhkannya 1, yang baru sembuh 1
Dalam AV : heal 26, make whole 2

Nah, sekarang kita akan bandingkan antara pengertian TAHIR DAN SEMBUH ini dengan ayat lainnya:

Proses pentahiran si kusta di Matius 8 ini terjadi SEKETIKA, suatu mujizat, yang sudah dilakukan Yesus buat orang kusta ini.

Kesimpulan si orang kusta ini sedang mengalami yang namanya TIDAK BERSIH, TIDAK KUDUS, TIDAK TAHIR, TIDAK HALAL. Alkitab tidak mencatat apa yang menjadi area ketidak bersihan orang ini. ( di Matius 8 : 1-4 ini)

Matius 10: 8.

Ternyata pentahiran orang kusta juga merupakan daftar tugas yang Tuhan perintahkan pada pengutusan murid-murid-Nya Jika kita perhatiakn Matius 10: 5-15 ini ternyata mengandung JUKLAK/ petunjuk pelaksanaan untuk pengutusan mereka ( 12 murid ini)

Ada beberapa kata kerja di sini:

Pergilah

Beritakanlah

Sembuhkanlah………………orang sakit

Bangkitkanlah…………………orang mati

dan

Tahirkanlah………….orang kusta.

Usirlah………..setan-setan.

Dari hal ini kita ketahui bahwasannya kusta tidak digolongkan dalam kesembuhan, melainkan dalam golongan pentahiran.

Dan ini adalah salah satu tugas kita untuk melayani orang kusta itu.

Amin

9. Lukas 17: 11-19 kisah yang sangat terkenal tentang  10 orang kusta

Ada yang menarik dalam kisah ini, ternyata orang kusta yang disembuhkan DAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH PADA YESUS adalah orang Samaria, dan Yesus jelas jelas menyebutkan bahwa orang kusta di sini yang datang kembali pada Yesus dan berterima kasih adalah ORANG ASING.

Kembali orang asing menjadi perhatian saat NAAMAN si kusta yang notabene bukan orang Israel adalah satu-satunya orang Non ISRAEL yang disembuhkan atau lebih tepatnya ditahirkan padahal pada zaman itu tidak hanya Naaman yang kusta. Demikian juga Janda Sarfat menjadi perhatian sebagai orang NON Israel yang diselamatkan pada bencana kelaparan, padahal pada zaman itu ada banyak janda miskin di masa kelaparan itu. Hal ini dibahas oleh Yesus sendiri pada Lukas 4: 16-30

Kisah 10 orang kusta ini, dengan menyoroti si orang Samaria yang adalah ORANG ASING, kembali mengulang sejarah si Naaman si orang asing

Makna rohani di sini adalah TUHAN MENGASIHI BANGSA-BANGSA LAIN, semua kenajisan tidak hanya dikuduskan lewat karya Yesus di kayu salib hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga untuk BANGSA-BANGSA.

BESOK AKAN SAYA LANJUTKAN LAGI PENGGALIAN LAINNYA – BERSAMBUNG ( MASIH PADA TULISAN YANG SAMA INI)

SEKARANG AKAN KITA BAHAS MENGENAI TANDA-TANDA KUSTA: YANG PERTAMA KITA BAHAS MENGENAI BENGKAK

Sekarang ini akan kita bahas kata BENGKAK, yang merupakan salah satu ciri orang sakit kusta.

Apa saja yang menyinggung kata BENGKAK ini?

 • Bengkak adalah tanda akan sebuah anggota tubuh yang BARU SAJA DIPUKUL, dan bengkak itu akan menjadi sebuah tanda adanya kekerasan fisik yang dialami orang itu
 • Pukulan ini diterima Yesus di kayu salib agar kita alami kesembuhan (Yes 53:5, Yes 53:4)
 • Jika kita ada di pihak Tuhan, Tuhan akan jadi penyem buh, akan tetapi jika kita sebaliknya ada di posisi berseteru dengan Tuhan, Tuhan akan jadi penerkam dan pemukul hidup kita Hosea 6; 1
(1.00) Yes 53:5 Tetapi dia tertikam m  oleh karena pemberontakan n  kita 1 , dia diremukkan o  oleh karena kejahatankita; ganjaran p  yang mendatangkan keselamatan q  bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya r  kita menjadi sembuh 2 . s 
(0.63) Yes 53:4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya 1 , dan kesengsaraan j  kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas k  Allah. l 
(0.46) Hos 6:1 “Mari, kita akan berbalik l  kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah menerkam m  dan yang akan menyembuhkan kita 1 , n  yang telah memukul dan yang akan membalut o  kita.
 • Kelelahan, kaki yang berjalan jauh dan terus menerus tentunya akan bengkak, tetapi ini tidak terjadi pada bangsa Israel, saat mereka melewati padang gurun selama 40 tahun lebih, KETIDAK BENGKAK-AN KAKI MEREKA INI JUGA MERUPAKAN SUATU MUJIZAT
Neh 9:21 Empat puluh tahun m  lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, n  pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. o 

Apakah karya SALIB Kristus juga berpengaruh pada KEKUATAN kita secara fisik?? Oh ya !

Simak di ayat sbb:

I Kor 1: 18

TB (1974) ©SABDAweb 1Kor 1:18 Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan h  bagi mereka yang akan binasa, i  tetapi bagi kita yang diselamatkan j pemberitaan itu adalah kekuatan Allah 1 . k 

Kata ‘KEKUATAN’ Allah, digunakan kata DUNAMIS, yang mengandung arti : TENAGA, KEKUATAN YANG MELIMPAH-LIMPAH

 • Bengkak juga akan terjadi jika kita digigit ular, hal ini dibuktikan oleh rasul Paulus, saat dia digigit ular, orang orang menantikan dia bengkak dan mati, tetapi itu tidak terjadi

Kis
 28:6
Namun mereka menyangka, bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat, bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat, bahwa ia seorang dewa. p 

Ini adalah penggenapan janji Tuhan pada pengutusan atas kita: dimana kita akan KEBAL RACUN MAUT, KEBAL ULAR, ARTINYA TIDAK DAPAT BENGKAK HANYA KARNA GIGITAN ULAR JAHAT

Markus 16’ 15-18

16:15 Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. z  16:16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. a  16:17 Tanda-tanda b  ini akan menyertai 3  orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan c  demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru d  bagi mereka, 16:18mereka akan memegang ular 4 , e  dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya f  atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.”

Ini ada hubungan dengan kuasa salib, karna pada saat Yesus disalibkan, Dia meminum racun itu, itu dinubuatkan di Mazmur 69: 22 Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam

Nubuatan ini digenapi di Matius 27:34-48; Yohanes 19:29 Yesus hanya mengecap saja, tidak meminumnya, Yesus sempat mengecap racun itu, bahkan kitab Yohanes mengatakan Dia meminumnya, setelah itu perkataan-Nya berikutnya adalah SUDAH SELESAI.

Yesus menyelesaikan semuanya dengan meminum racun maut itu. Semua sengat maut telah diminum olah Dia.


1Kor
 15:55
Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? l 
(0.88) 1Kor 15:56 Sengat maut ialah dosa m  dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. n 

Mengapa Yesus meminum racun ini? Agar sengat maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita.

Kita tidak pernah akan bengkak lagi, sengat maut, sengat iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita.

 • Kata bengkak juga muncul lagi sebagai JAMINAN NYAWA SESAMA MANUSIA

21:22 Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan 4 , tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan n  oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 21:23 Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, o  21:24 mata ganti mata, gigi ganti gigi,p  tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, 21:25 lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.

Nyawa kita sudah dijamin oleh Tuhan, jadi saat kita bengkak karna diperlakukan jahat oleh orang lain, kita tidak perlu membalasnya, karna Kristus sudah menanggung hidup kita di kayu salib, Tuhan sudah menjamin hidup kita, kita tidak perlu membela diri atau pergi ke pengadilan atas kerugian yang kita tanggung, tidak perlu !! Yesus sudah menggantikan kerugian-kerugian itu di kayu salib, biarlah kita ikut perjanjian baru, membalas kejahatan dengan kasih, membalas semua perlakuaan jahat orang orang lain itu dengan KASIH, mendoakan orang yang mencelakai kita.

Saya sendiri pernah merasa dirugikan oleh rumah sakit yang mungkin saja merugikan kami sampai anak saya meninggal dunia di usia 4,5 bulan, akan tetapi saya melepaskan pengampunan untuk rumah sakit itu. Dan saya mendoakan setiap dokter dokter di sana. Biar Tuhan menjamah hidup mereka.

 • Bangkak ini adalah lambang daripada hukuman Tuhan  atas Israel yang tidak setia.

Yes
 1:6
Dari telapak kaki sampai kepala a  tidak ada yang sehat: b  bengkak dan bilur c  dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut d  dan tidak ditaruh minyak. e 

Penghukuman ini sudah ditanggung Kristus di Kayu Salib, tinggal kita menerima pengampunan yang Dia berikan, dan berkat sebagai ganti daripada kutuk. Amin

—————————————-

KULIT LUMBA LUMBA VS PENYAKIT KUSTA

 

BINTIL BINTIL

Bintil bintil hanya tertulis di kitab Imamat, dan tidak ditulis di kitab lain.

PANAU

Panau juga hanya tertulis di Imamat

BERUBAH MENJADI PUTIH

Hanya ditulis peristiwa pada penyakit kulit- di kitab imamat ini saja

LEBIH DALAM DARI KULIT

Hanya ditulis peristiwa pada penyakit kulit- di kitab imamat ini saja

Akan tetapi tidak berarti semua ciri-ciri penyakit kulit ini tidak ada artinya.

Semua ciri-ciri ini harus dipantau terus apakah kusta atau tidak …jika tidak itu artinya adalah penyakit kulit biasa.

Mari kita bandingkan dengan KULIT LUMBA-LUMBA YANG PUNYA KEISTIMEWAAN YANG LUAR BIASA

–          Yaitu memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri.

Mengapa dari kitab imamat yang membahas ciri-ciri penyakit kulit ini kita beranjak pada kulit lumba-lumba?

Karena kulit lumba-lumba adalah salah satu bahan yang dipakai dalam kemah tabernakel

http://www.gptkk.org/images/tudung.jpg

BERIKUT SEMUA AYAT YANG MENCANTUMKAN MENGENAI KULIT LUMBA-LUMBA

(1.00) Kel 35:7 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga,
(0.93) Kel 25:5 kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba m  dan kayu penaga; n 
(0.84) Kel 39:34 tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung,
(0.68) Kel 26:14 Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung a  dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba b  di atasnya lagi.
(0.68) Kel 36:19 Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi.
(0.67) Kel 35:23 Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain b  kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya.
(0.66) Bil 4:10 Dan mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya ke atas tudung dengan dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. b 
(0.60) Bil 4:8 Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmizi, lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung z  meja itu.
(0.56) Bil 4:11 Di atas mezbah c  dari emas itu mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung d  mezbah itu.
(0.56) Bil 4:25 mereka harus mengangkat tenda-tenda Kemah Suci, d  dan Kemah Pertemuan e  tudungnya f  dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu Kemah Pertemuan,
(0.55) Yeh 16:10 Aku mengenakan pakaian berwarna-warna r  kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus s  dan selendang t  dari sutera.
(0.51) Bil 4:6 Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, u  dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain yang seluruhnya ungu tua, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung v  tabut itu.
(0.50) Bil 4:12 Lalu mereka harus mengambil segala perkakas e  yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, meletakkannya di atas sehelai kain ungu tua dan menudunginya dengan tudung dari kulit lumba-lumba, kemudian meletakkannya di atas usungan. f 
(0.46) Bil 4:14 sesudah itu meletakkan di atasnya segala perkakasnya i  yang dipakai untuk mengurusnya, yakni perbaraan, j  garpu, k  penyodok, l  bokor penyiraman, m  segala perkakas mezbah itu, dan di atasnya mereka harus membentangkan tutup dari kulit lumba-lumba, kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung n  mezbah itu.

Lihat pada artikel berikut ; yang saya copy-paste dari alamat surel sbb:

http://health.kompas.com/read/2011/07/23/08471423/Lumba.lumba.Punya.Kemampuan.Menyembuhkan

NEWS & FEATURES / HEALTH CONCERN – ARTIKEL

Lumba-lumba Punya Kemampuan Menyembuhkan

Penulis : Lusia Kus Anna | Sabtu, 23 Juli 2011 | 08:47 WIB

Dibaca:

Komentar:

|

Share:

shutterstock

TERKAIT:

KOMPAS.com — Lumba-lumba merupakan makhluk laut paling cerdas dan bisa dilatih untuk menuruti perintah manusia. Yang menarik, ternyata hewan air yang kerap dijuluki sahabat manusia ini punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri.

Kemampuan tersebut diteliti oleh Michael Zasloff, peneliti dari Georgetown University Medical Center. Ia mengumpulkan beberapa dokumen insiden cedera serius yang dialami lumba-lumba, yang kemungkinan disebabkan gigitan hiu. Luka gigitan tersebut, sebagian bahkan lebih besar dari bola basket, bisa sembuh dalam waktu seminggu tanpa menyebabkan lumba-lumba kesakitan atau terganggu.

“Ini membuat kita kagum pada hewan yang bisa berenang lebih cepat dari manusia dan punya kecerdasan yang hampir menyampai kompleksnya emosi dan sosial kita, tetapi mampu menyembuhkan diri sendiri,” kata Zasloff.

Zasloff sudah sejak lama memang tertarik pada obat-obatan yang berasal dari alam. Misalnya, ia menemukan antibiotik yang dipakai oleh kodok di kulitnya dan juga kemungkinan terapi kanker dengan hiu jenis dogfish.

Pada lumba-lumba, Zasloff menemukan, meski hewan ini mengalami luka yang lebar, ia tidak mengalami perdarahan yang menyebabkan kematian.

“Lumba-lumba mungkin memakai mekanisme menyelam mereka sehingga menghentikan aliran darah ke bagian yang tidak perlu, termasuk mengurangi sirkulasi darah ke bagian yang luka,” paparnya.

Selain itu, selama proses penyembuhan luka, tubuh lumba-lumba tidak menunjukkan gejala infeksi. Para ilmuwan menemukan, kulit mereka dan juga lemaknya mengandung senyawa antibakteri sehingga mencegah infeksi.

Kelebihan lainnya adalah lumba-lumba tidak menunjukkan reaksi sakit. Padahal, pada umumnya luka yang terbuka akan memengaruhi perilaku dan pola makan hewan selama beberapa minggu. Pada lumba-lumba, mereka tetap berlaku normal meski mengalami luka berat.

“Kemampuan lumba-lumba menyembuhkan dirinya sangat ajaib. Dalam hitungan minggu, mereka bisa mengganti jaringan baru dengan sempurna,” ujarnya.

Ia menambahkan, lumba-lumba mungkin mendapatkan kemampuan regenerasi ini dari stem cell yang spesial seperti halnya beberapa jenis amfibi yang bisa menumbuhkan tunas lengan berulang kali.

Pemahaman akan kemampuan regenerasi pada lumba-lumba ini diharapkan akan berguna bagi manusia. Apalagi, menurut Zasloff, lumba-lumba secara struktur punya kemiripan dengan manusia.

Teknik menyembuhkan diri mamalia laut ini diduga disebabkan jenis protein atau sel punca yang mungkin cocok dipakai manusia.

“Protein yang diproduksi lumba-lumba selama proses penyembuhan diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Jika bisa dipakai sebagai obat antinyeri dipastikan tidak akan menimbulkan kecanduan seperti obat kimia yang saat ini beredar,” katanya.

Perhatikan susunan  tudung tabernakel ini:

Lapis terbawah bulu kambing

Lapis tengah bulu domba yang diwarna merah

Lapis teratas bulu lumba-lumba.

Imamat 13; 47 dan 59 mencatat bahwa KUSTA INI JUGA BISA MENYERANG PADA BULU DOMBA- jadi barang-barang yang terbuat dari bulu domba juga dinyatakan najis apabila terserang ciri-ciri kusta.

Sedang pada kambing / bulu kambing tidak pernah dicatat hal seperti itu, tetapi kita tahu semua bahwasannya KAMBING melambangkan golongan orang yang tidak diselamatkan/ sebelah kiri/orang yang dikisahkan golongan kambing dalam Matius 25; 33

Warna merah sering menggambarkan DARAH YESUS, dimana kain kirmizi juga berwarna merah, dimana kain kirmizi juga melambangkan korban Kristus di kayu salib

Arti dari 3 lapisan tabernakel ini adalah:

KULIT KAMBING SEBAGAI ATAPNYA – KEL 26;7, ingat kulit kambing tidak pernah dicatat sebagai TUDUNG- tetapi dia dicatat sebagai ATAP

KULIT DOMBA YANG DIWARNA MERAH DAN KULIT LUMBA LUMBA TERATAS SEBAGAI TUDUNGNYA. Kel 26; 14

Hidup kita di-ATAP-i  oleh DOSA, KENAJISAN, KETIDAKLAYAKAN, dll, (digambarkan oleh bulu kambing) , atap ini adalah atap yang rapuh, kasar, tidak indah, bau ( seperti bau kambing yang memuakkan) tetapi atap ini harus DITUDUNGI / dilindungi oleh KULIT DOMBA JANTAN – lambang Yesus Kristus- yang DIWARNA MERAH- lambang pengorbanan Kristus di kayu salib-

Artinya Karya salib Kristus menudungi/menutupi segala dosa, kenajisan, ketidaklayakan, dll dalam hidup kita lewat karya salib-Nya

Sehingga kita akhirnya memiliki tingkat MENYEMBUHKAN DIRI SENDIRI, seperti kulit lumba-lumba yang menjadi paling atas. Artinya untuk kesembuhan kita , setelah ada karya salib kristus, kita tidak perlu menunjukkan diri pada imam untuk mendapat pengesahan kita sembuh atau tidak, cukup kita lakukan secara SENDIRI, bersama dengan TUHAN/ KARYA SALIB KRISTUS, hanya dengan menerima salib Kristus, kita bisa sembuh, amin. (MAKSUD SAYA MENYEMBUHKAN DIRI SENDIRI- adalah hanya kita dengan KRISTUS- tanpa perantara-tanpa orang ketiga- jadi maksud saya bukan tanpa Kristus-  tetapi tetap lewar karya salib Kristus)

Kesembuhan diri sendiri diletakkan di paling atas artinya, kita   mengabarkan pada semua orang bahwasannya karya Kristus di kayu salib dapat membuat kita alami pemulihan LUKA BATIN, pemulihan TRAUMA MASA LALU, pemulihan STRESS, pemulihan SAKIT JIWA, dll, yang terjadi DI DALAM DIRI KITA SENDIRI

Oleh karna itu lukas 4: 23 mencatat ada pepatah bahwasannya tabib harus alami dahulu kesembuhan itu sebelum menyembuhkan orang lain.

KULIT LUMBA-LUMBA sebagai yang paling atas juga menunjukkan bahwa kulit lumba lumba yang licin dan mulus sebagai gambaran dalam efesus 5 berikut ini. Dimana jemaat Tuhan dijadikan mempelai –Nya yang tidak berkerut dan tidak bercacat.

Kasih Kristus adalah dasar hidup suami isteri

5:22 Hai isteri, tunduklah 8  kepada suamimu s  seperti kepada Tuhan, t  5:23 karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala 9  jemaat. u  Dialah yang menyelamatkan tubuh. 5:24 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami v  dalam segala sesuatu. 5:25 Hai suami, kasihilah isterimu w  sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya x  5:26 untuk menguduskannya, y  sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya z  dengan air dan firman, 5:27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya a  dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. b  5:28 Demikian juga suami harus mengasihi isterinya c  sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 5:29 Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 5:30 karena kita adalah anggota tubuh-Nya. d  5:31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. e  5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 5:33 Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu f  seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

Jemaat Kristus yang kudus dan tidak bercela, yang mulus seperti kulit lumba lumba.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: